Този сайт е собственост и се управлява от Би Би Медия ООД.

Тези условия се отнасят към употребата на сайта на Би Би Медия и продуктите предлагани от компанията. Моля прочетете внимателно. Ако не сте съгласни с тези Условия, тогава Вие не сте съгласни на бизнес отношения с Би Би Медия.
Ако сте сключили договор или сте направили поръчка в Би Би Медия, това показва съгласието Ви на Условията и начина на работа в Би Би Медия.

Your access to and use of BB Media website is subject to the following terms and conditions ("Terms and Conditions") and all applicable laws. By accessing and browsing, purchasing products of BB Media, you accept, without limitation or qualification, these Terms and Conditions, and acknowledge that any other agreements between you and BB Media are superseded and of no force or effect. By agreeing our terms and conditions you promise to abide by them henceforth. Continued use is an implied acceptance of agreement of the 'Terms and Conditions' and is a promise to abide by the terms and conditions for any future use or dealings with BB Media. The terms and conditions will only cease to be applicable when any such agreement is terminated by BB Media. BB Media will only work upon written confirmation where the customer has agreed with the terms and conditions. Any breach of the 'Terms' will be at the discretion of BB Media and shall be determinable by BB Media whether any such breach shall amount to breach of contract and shall repudiate any contract in force. BB Media will only enter in to contracts with those that are of 18 years or over, those wishing to enter into a contract below that age must do so with a guarantor over the age of 18 years of age that is agreed to be suitable by BB Media. This decision is purely at the discretion of BB Media.

Тези условия взаимодействат към употреба на уеб - сайт на бия бия среда и стоките предложени компания. Моля четете внимателно. Ако не приемате тези условия , затова вие не приемате на бизнес отношения бия бия среда.
ако
сключили сте договор или сте правили поръчка в бия бия медия , това показва съгласие ви на условия и начин на работа в бия бия медия.

Вашият достъп и употребата на уеб - сайта за среди със сачма подлежи на условията и условията на "следване" ("условията и условията") и всички приложими закони. При достигане и разглеждане, купувайки продукти на медии в сачма, вие приемате, без ограничение и квалификация,, тези условия и условия, и потвърждаване, че всички други споразумения между вас среди на сачма са заменени и на никаква сила или сила. При приемане на нашите условия и условия вие обещавате да ги удържате оттук нататък. Постоянната употреба е предизвикано одобрение на споразумение на 'условията и условията' и е обещание за удържане на условията и условия за някакви бъдеща роля или сделки с медии в сачма. Условията и условията само ще спрат да са приложими когато кое да е такова споразумение е прекратено от медии на сачма. Медиите в сачма само ще работят с писмено потвърждение където клиентът се е съгласил с условията и условията. Кое да е нарушение на 'изискванията' ще бъде в discretion на медии в сачма и ще бъде определимо от среди със сачма това дали кое да е такова нарушение ще го направи възлиза на breach of contract и ще отхвърля кой да е договор в сила. Медиите в сачма ще само участват на договори с онези, които са на 18 години или приключили,, онези, искащи да въведат в договор по - долу онзи, което възрастта трябва да прави така, с поръчител, над възрастта на 18-годишен, който е приет за да бъде подходящ от среди със сачма,. Това решение е изключително в discretion на средите със сачма.

Payment:

BB Media shall undertake no work until a minimum of 50% of the total amount as invoiced sum is received by BB Media and cleared confirmation is confirmed by a designated bank as determined by BB Media – other payment forms to be agreed with BB Media confirmed via customers sign adn seal. It is the discretion of BB Media whether they shall undertake such work without a 50% deposit. The remaining 50% of the total remaining sum shall be payable within 10 days of invoice. BB Media prices do not cover the release of any sources, .psd and .fla files. The customer must obtain a separate quote for such items. Initial payment will be requested by BB Media for the deposit 3 days before any work is undertaken. The final payment will be requested by an invoice on completion of service. Payment shall not be received any later than 5 days upon completion. The invoice will be via email unless the customer/client specifically states they require a hard copy. Shall BB Media not receive a final payment within thementioned period the customer will be charged with 2% penalties per month of the whole amount as per contract.

 Плащане :

Медиите в сачма ще започнат работа на не до минимум на 50 процента цяло количество както фактурираната сума е получена от медии на сачма и спечелена Потвърждението е потвърдено от определена банка както е определено от среди със сачма, други,, която плащането оформя за да бъде съвпаднала, Средите със сачма потвърдиха през знак на клиенти клеймо на adn. То е discretion На медии на сачма това дали те ще приемат такава работата без депозиране от 50 процента. Оставащите 50 процента от цялата останала сума ще бъдат платими за 10 дена в сметка. Цените за медии в сачма не покриват загубата на някакви източници, . Psd и . fla файловете. Клиентът трябва да придобие a да раздели цитат за такива артикули. Първоначалното плащане ще бъде поискано от медия във Вв от 3 дена за депозит преди коя да е работа да бъде започната. Финалното плащане ще бъде поискано от сметка на завършване на услуга. Плащането не ще бъде прието по-късно отколкото 5 дена на завършване. Сметката ще бъде чрез имейл освен ако клиентът в клиента специфично заявява, че hard copy им трябва. Медиите в сачма не ще ли приемат ли финал от плащане в период за thementioned, в който клиентът ще ли бъде взет с наказания от 2 процента в месец на цялата сума както е в договор .

Product Agreement:

BB Media tries its utmost to provide products without any errors. We cannot accept any responsibility for any losses due to product malfunction, the website or any part of it. BB Media does not accept liability for any damage caused by negligent use of BB Media products. BB Media offers the customer the chance to review the product during the design stages via the use of a prototype design. The customer is allowed up to 3 (three) revisions of the prototype design unless otherwise stated. Once the customer is in acceptance of the prototype, written verification will be required to confirm that the design is the design, which is to be purchased. Once this agreement is made non payment will stand as a repudiatory breach of contract. The customer will also be allowed to review the finished product and suggest minor alterations (textual changes, small image alterations, small colour alterations or alterations that will not take any more than 10% of the scheduled hours planned to produce the product). The product will be deemed accepted unless the customer contacts BB Media within 7 days from the date the product is made available to them. BB Media will endeavour to complete a product/service by the date stated or within 4 weeks if there is no date stated. BB Media cannot be liable for any delays that occur that could not be reasonably foreseeable at the time the work was originally undertaken. BB Media will not be held liable for any costs, loss of earnings and/or compensations if a deadline is not met. BB Media will not be held responsible for any alterations made post hand over of the project to the customer/client. Content and images needed to begin work will be agreed at least 7 days prior to the work commencement date or by an agreed date if expressively agreed by both parties via email or in writing. If discussions begin less than 7 days prior to the work commencement date then the content and images will be required 7 days from that point or by an agreed date if expressively agreed by both parties via email or in writing. BB Media requires all agreed content and images from the customer prior to the work commencement date or by the date agreed. Failure to do so will incur an extra cost of 10 Euro per day unless expressively agreed by both parties via email or in writing and before the commencement of any work. If the content and images are not received within 8 weeks from the work commencement date then the customer is considered to be in violation of the agreement, the work will be terminated and the customer will be invoiced with the outstanding payment required immediately.

 Съответствие на продукт :

Сачма "медиите" пробва неговия максимум за да достави продукти без някакви грешки. Ние не можем да поемем коя да е отговорност защото всички загуби поради продукт отказват, уеб - сайтът или коя да е част на него. Сачма "медиите" не поема отговорност за коя да е вреда, която е причинена от небрежна употреба на продукти за среди със сачма,. Сачма "медиите" дава на клиента възможността за преглеждането на продукта през етапите на създаване чрез използването на украшение към образец. Клиентът е даден на до 3 (трима), на които ревизиите за образеца замислят, освен ако е в противен случай деклариран. Веднъж клиентът е в одобрение на образеца, писмен проверка ще съм необходим за да потвърждавам, че планът е целта,, която ще бъде купена,. След като това споразумение е направено не-плащането ще стои като breach of contract от repudiatory. Клиентът ще също така бъде даден да прегледа завършения продукт и предложи малки изменения ( Текстови промени, малки изменения, малки изменения на цвят или изменения на изображение, които не ще вземат повече от 10 процента от планираната часове, планираха да създадат продукта ) . Продуктът ще бъде сметнат за приет освен ако клиентът се свързва с медии за сачма за 7 дена на датата, за които продуктът е направен наличен до тях. Медиите за сачма ще се опитат да завършат продукт / услуга дo датата, която е предадена, или за 4 седмици ако има никаква дата, която е предадена,. Медиите за сачма не могат да го направят са отговорни за всички забавяния, които стават,, които не можеха да бъдат умерено предвидими тогава, Работата беше оригинално започната. Медиите за сачма не ще бъдат обявени за отговорни за някакви цени, загубата на приходите и на компенсации на Or ако краен срок не е бил не се среща. Медиите за сачма не ще бъдат държани отговорно защото всички изменения правиха пост-ръка на проекта към клиента / клиента. Необходимата за започване работа с съдържание и изображения ще бъде приета поне 7 дена преди датата за начало на работа или от приета дата ако е изразително прието от и двете партии чрез имейл или писмено. Ако дискусиите са започнали по - малко от 7 дена преди датите за работа на начало след това съдържанието и изображенията ще бъдат трябвали 7 дена от онзи poin


Termination:

Termination requests will be accepted if received in writing with the customer's signature. No other requests other than in writing with the customer's signature will be accepted. The customer will be invoiced for services up until the date the termination request was first received.

Copyright:

All other marks that appear throughout the Products and Services belong to BB Media or the respective owners of such marks, and international copyright and trademark laws. Any use of any of the marks appearing throughout the Products and Services without the express written consent of BB Media or the owner of the mark, as appropriate, is strictly prohibited.

BB Media owns the copyright of any scripts, applications or software written by BB Media. Only with written permission can these be commercially reproduced or resold. BB Media reserves the copyright rights of all website designs created.

Терминиране :

Исканията за терминиране ще бъдат приети ако е получено писмено с подписа на клиента. Никакви други искания, различни от "в текст с клиент е сигнатурата", не ще бъдат приети. Клиентът ще бъде фактуриран за услуги нагоре до датата, когато искането за терминиране беше първо получено,.

Защитете:

Всички други белези, които изглеждат throughout продуктите и услугите, принадлежат на медиите в сачма или съответните собственици на такова целите, и международното авторско право и закони за запазена марка. Коя да е употреба на всеки от белезите изглежда throughout продуктите и услугите без изричното писмено съгласие на медиите в сачма или собственика с следата, както е подходяща , да бъде стриктно забранено.

Сачма "медиите" притежава авторското право на някакви скриптове, приложения или софтуера, който е писан от медии за сачма,. Само с писмено разрешение тези могат ли да бъдат комерсиално възпроизведени Злато resold. Сачма "медиите" запазва авторското право, което правата за всички създавания на уеб - сайт създадоха,.

Intellectual Property Infringement Claims:

It is the policy of BB Media to respond expeditiously to claims of intellectual property infringement. BB Media will promptly process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under the applicable intellectual property laws. Upon receipt of notices of infringement BB Media will act expeditiously to remove or disable access to any material claimed to be infringing or claimed to be the subject of infringing activity and will act expeditiously to remove or disable access to any reference or link to material or activity that is claimed to be infringing.

Design Credit:

A discrete link to BB Media Web site will appear at the bottom of each page of the website. This agreement is subject to the jurisdiction of the Bulgarian Legal System.

Престъплението към интелектуална собственост твърди:

То е политиката на медиумите със сачма, които ще отговарят ефективно на твърдения за нарушение към интелектуална собственост. Медиите в сачма ще бързо преработят и проучат известия на предполагаемо престъпление и ще вземат подходящи действия в приложимите закони към интелектуална собственост. При получаване на известия на нарушение медиите в сачма ще се играят ефективно за да махнат или деактивират достъп до кой да е материал, който е твърдян, че нарушава или обявен за да бъде въпроса за нарушаващата дейност или да действа ефективно,, до който за да махнат или деактивират достъп до коя да е база или връзка до материал или дейност, която е поета за да наруши,.

Замислете кредита:

Дискретна връзка до сачма, като която медийният уеб - сайт ще изглежда на долната част на всяка страница на уеб - сайта, . Това споразумение е въпрос на юрисдикцията на българската юридическа система.

 

2004 - 2018 Всички права запазени. Карта на сайта
RSS Feed